Friday, 6 March 2015

The big idea / Wielki pomysł

I have an idea! 

Mam pomysła! 

I shall make something creative. 

Stworzę coś kreatywnego. 

(EN) There is a distinct lack of cool interviews and reviews on the Internet. People either over-react, distract or bore me to death. 

(PL) W internetach zdecydowanie brakuje fajnych wywiadów i recenzji. Ludzie albo reagują zbyt intensywnie, przeszkadzają mi w śledzeniu treści albo nudzą mnie na śmierć.

(EN) So I have taken upon myself to do something about it. 

(PL) Więc postanowiłam coś z tym zrobić. 

(EN) Stay tuned, the first video interview will be available by the end of next week. 

(PL) Śledźcie stronę, pierwszy wideo-wywiad pojawi się pod koniec przyszłego tygodnia.

(EN) In the meantime, I am writing my new album (again) from scratch (again), as my computer has been stolen. 

(PL) W międzyczasie piszę nowy album (znowu) od początku (znowu), gdyż ukradziono mi komputer.

(EN) I have also helped collect nearly 3000 PLN in a week to help Adrian 'Covan' Kowanek. 
If you'd like to donate, you can get all the details here:

(PL) Pomogłam także zebrać w tydzień prawie 3000 złotych w ramach akcji pomocy dla Adriana 'Covana' Kowanka.
Jeśli chcecie pomóc, detale znajdziecie tutaj:
Covan WAKE THE FUCK UP

(EN) My friends from Kraków (Cracow to you, English speakers) sent me money boxes to which we've collected over 2000 PLN

(PL) Moi przyjaciele z Krakowa wysłali mi puszki, do których zebraliśmy ponad 2000 złotych.

(EN) My friends and family had a lot of fun doing this! Ula, for example, put on her Conchita face and donated two hand - made necklaces for my auctions (those brought in another 400PLN)

(PL) Moi przyjaciele i rodzina świetnie się bawili, wrzucając do puszek! Ula, na przykład, założyła twarz Conchity oraz podarowała dwa naszyjniki na moje aukcje (z nich zebrałam prawie 400 złotych)

(EN) My favourite pub, Choppers Club in Warsaw, allowed me to organize a collection on a Friday during the karaoke night, where I basically threatened some of the patrons into donating, and it worked! In the end, I've postes 1kg and 26g of money back to Kraków.

(PL) Moja ulubiona knajpa, Choppers Club w Warszawie, zezwoliła na zbiórkę w jeden z piątków podczas karaoke, gdzie praktycznie zastraszyłam niektórych bywalców do wrzucenia do puszek, i to zadziałało! Wysłałam do Krakowa 1kg i 26g pieniędzy na koniec akcji.
(EN) After issues with the post (I think it's a worldwide problem - the post usually takes much longer, than offered on their website...), my tins have arrived and the Covan Wake The Fuck Up team had to count it all. They've had a lot of fun doing it and Adrian watched.

(PL) Po problemach z pocztą (myślę, że to globalny problem - poczta na ogół dostarcza paczki później, niż napisali na ich stronach internetowych), moje puszki dotarły do drużyny Covan Wake The Fuck Up, która musiała to wszystko policzyć. Mieli mnóstwo frajdy a Adrian był obecny przy liczeniu.

(EN) Even the media got interested, bands such as Morbid Angel, Behemoth and of course Decapitated have helped on their Facebook and Twitter pages. The charity gig even made it to the Polish Guitar Player Magazine.
I must say, it was one of the most rewarding experiences in my life!

(PL) Nawet media zainteresowały się sprawą, a kapele takie jak Morbid Angel, Behemoth i oczywiście Decapitated pomogły przez ich konta na Facebooku i Twitterze. Koncert dobroczynny w krakowskiej Fabryce trafił nawet do Magazynu Gitarzysta.
Muszę przyznać, to był jeden z najbardziej konstruktywnych tygodni mojego życia!


Keep on rotting,
Warp Maiden

No comments:

Post a Comment